Frågor och svar

Vad består en filtration av?
En infiltrationsanläggning är den metod som rekommenderas främst för hushåll som har enskilt avlopp. Här tänkte vi gå igenom de olika steg som ingår i en vanlig filtration.

1. Bottenytan är den del av infiltrationen som ska vara helt plan och horisontell och detta måste kontrolleras noggrant så att man vet att det verkligen blir så. Bredden på denna yta ska vara mellan 0,8 och 2 meter, men i de allra flesta fall så räcker det gott och väl med omkring en meter. Det djup som själva anläggningen ligger på kommer att bedömas av den provtagning som gjorts på jorden, samt hur långt ner ledningen från huset ligger. Har man flera rör så ska dessa ligga två meter ifrån varandra.

2. Spridningslager är det lager som sprider ut vattnet och består allra oftast av singel eller makadam. Man kommer att behöva ganska rejält med grus för att få det att fungera som det ska. Det är nämligen ett krav på att det finns minst 10 cm grus under ledningen och minst 5 cm grus ovanför den samma. Detta spridningslager måste vara minst 30-35 cm tjockt.

3. Spridningsledning är styva, kamförsedda rör som har en slät yta på insidan. Dessa rör har också hål i sig, vilket gör att vattnet kan rinna ut. Dessa hål kommer att behöva vara 8 mm och vara jämnt placerade på rörets undre del. Avstånden mellan de olika hålen på rören bör ligga någonstans kring 30-60 cm. Hålen ska givetvis vara vända neråt för att vattnet ska hamna rätt och dessa rör finns att köpa i välsorterade butiker. Dräneringsslangar får inte användas i dessa sammanhang.

4. Materialskiljande skikt är den geotexil som ligger över hela filtreringen och kan också vara en typ av isoleringsmaterial.

5. Återfyllnad är den delen som ligger ovanpå själva processen, alltså den jord som har grävts upp för att komma ner till en lämplig nivå. Detta lager får inte bestå av några större stenar, så vid återfyllnaden tas dessa bort. Lagret måste vara minst 40 cm tjockt. Det är också bra att i det här läget göra en förhöjning på det hela eftersom att det kommer hjälpa ytvattnet att rinna bort från området.

6. Inspektionsröret är den delen som sticker upp i 90 graders vinkel från spridningsledningen. Röret har ett lock på den del som befinner sig ovanför marken. Detta kan också fungera som ett luftningsrör, men då behöver röret också kunna befinna sig ovanför snödjupet under vintern. Dessutom finns det en risk för att filtrationen kan frysa, så röret kan behöva tätas när det är riktigt kallt ute.

Hur installeras en infiltrationsanläggning?
För att det ska vara möjligt att få till en infiltration så måste marken kunna släppa igenom tillräckligt med vatten och ha en förmåga att transportera bort vattnet. Detta måste då kunna göras utan att grundvattennivån under anläggningen inte kommer att höjas till en nivå som inte kan accepteras. Det brukar ofta vara ett problem med en finkornig jord, medan problemet är det motsatta med grovkornig, då vattnet istället kommer att rinna bort alldeles för snabbt och därmed inte renas. För att få reda på vad som gäller för er fastighet kommer det att göras en provgrop.

När det råder svåra förhållanden kan lösningen istället ligga i att man pumpar avloppsvattnet till en lämpligare plats på tomten. Det kommer alltid att finnas mängder av lägen där infiltration inte kommer att vara lämpligt och därför har man då löst det genom annan teknik. Det finns också andra anledningar till att placera infiltrationen på andra ställen, det kan exempelvis vara så att tänkt ursprungsställe ligger för nära berggrund eller grundvatten och vattendrag. Vid vissa lägen kan andra typer av infiltration användas där man då använder förstärkt grund eller en upplyft infiltration. En infiltrationsanläggning ska alltid utföras av sakkunniga människor, så detta är inte något man ska prova på att göra själv.

Krävs det bygglov och hur ser reglerna ut?
Enligt Miljöbalken så klassas avloppsvatten som miljöfarligt. Det betyder att det kommer att krävas ett bygglov för att få bygga en sådan anläggning, dessutom måste du ha ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun för att det ska vara möjligt. Vid projekteringen av detta arbete måste du följa de föreskrifter som finns i Miljöbalken och dessutom följa de lagar och regler som din kommun har satt upp när det gäller dessa typer av anläggningar. Anläggningen måste placeras på det sätt som miljö- och hälsoskyddsnämnden har kommit fram till enligt tillståndet och behöver man gå utanför det området måste man alltid kontakta dem.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer eventuellt att kräva att de vill inspektera din anläggning innan den tas i bruk, så var ute i god tid med att boka in ett tillfälle så att du inte behöver stå och vänta.

Det är inte alls säkert att du kommer få ett tillstånd till att anlägga en infiltrationsanläggning. Som vi redan har varit inte på så beror det på många faktorer huruvida anläggningen går att installera eller inte, bland annat då hur avståndet är ner till grundvattnet, hur nära det ligger känsliga vattendrag eller diken eller närheten till andra brunnar.

Hur länge håller det?
Det är kanske inte så många som vet det men infiltrationsanläggningar har faktiskt en begränsad livslängd. Efter att processen med mikroorganismerna pågått 10-15 år i backen så börjar funktionen att avta. Det blir helt enkelt mättat med de olika föroreningar som den tar upp från det spillvatten som passerar. Därför är det viktigt att du kontrollerar din mark vart tionde år. Troligtvis så kommer du att märka att du inom kort behöver byta ut materialet i bädden.

Hur tar man hand om infiltrationsanläggningen?
Det krävs inte speciellt mycket underhåll av en infiltrationsanläggning, den sköter sig själv mestadels. Den bör dock inspekteras en gång om året genom att kontrollera att det inte finns vatten i det luftningsrör som eventuellt sticker upp från infiltrationen. Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet för att man inte ska riskera att infiltrationsanläggningen hindras.